ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Tin Tức Nội Bộ | Th06 10, 2024

Sáng 7/6 tại trụ sở 124 Hoàng Quốc Việt đã diễn ra phiên họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty VNPT Technology với sự tham gia của các cổ đông Công ty, các thành viên HĐQT, các thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và một số cán bộ chủ chốt.

Ban Lãnh đạo Công ty đã báo cáo trước Đại hội về 7 nội dung: kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; nguyên tắc chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2024; Định hướng phát triển, Kế hoạch Kinh doanh và Kế hoạch đầu tư đến năm 2032 của Công ty và Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 3.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cũng đã báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024.

Tại cuộc họp, các cổ đông đều nhận định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên trong năm 2023 và 2024 còn nhiều khó khăn, cần triển khai một số giải pháp như: rà soát, đánh giá lại nội lực để đảm bảo đáp ứng được những đòi hỏi của thị trường; tăng cường hợp tác để tạo ra những thay đổi cũng như tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới; tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng và bài bản cho việc triển khai dịch vụ 5G cũng như phát triển 5G CPE; đẩy mạnh đầu tư cho lĩnh vực ODM… Đặc biệt, Công ty cần bám sát chiến lược và định hướng phát triển của Tập đoàn VNPT, đồng thời thống nhất quan điểm nghĩ lớn, làm lớn với tất cả các đơn vị thành viên để cùng thực hiện định hướng, phát triển chung của VNPT Technology.

Dưới sự chủ tọa của Chủ tịch HĐQT Trần Hữu Quyền, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và các kiến nghị mà HĐQT trình ĐHĐCĐ với tỷ lệ nhất trí 100%. Theo đó, từ nay đến cuối năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm mà Công ty cần triển khai là đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 với những chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận riêng và hợp nhất phấn đấu đạt vượt mức tăng trưởng theo nhiệm vụ Tập đoàn VNPT giao phó.

Tin tức khác