HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TELEQ LẦN 1 NĂM 2024

Tin Tức Nội Bộ | Th05 15, 2024

Ngày 10/05, tại trụ sở VNPT Technology, công ty TELEQ tổ chức cuộc họp HĐTV thường niên năm 2024. Tham dự cuộc họp có đồng chí Tô Mạnh Cường - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc VNPT Technology, Chủ tịch HĐTV TELEQ; đồng chí Trần Đình Hùng - Thành viên HĐQT VNPT Technology, Thành viên HĐTV TELEQ; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc TELEQ; Ban Kiểm soát; Ban TGĐ và các cán bộ chủ chốt của công ty TELEQ cùng khách mời. 

Tại cuộc họp, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày Kết quả SXKD năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024. Ban kiểm soát trình bày các báo về hoạt động của BKS, tình hình hoạt động của công ty và đưa ra các kiến nghị cho HĐTV và Ban TGĐ. Sau khi thảo luận. HĐTV đã biểu quyết và thông qua các nội dung.

Tin tức khác